TOP

Algemene Voorwaarden

Download

de Citeé algemene voorwaarden als pdf.

1 Algemeen

1.1 Dit document bevat de algemene voorwaarden van Citée die gelden voor alle aangeboden diensten. Citée is gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58369910.

1.2 Citée hanteert een aantal begrippen in deze Gebruikersvoorwaarden waaronder het volgende wordt verstaan:

 • Citée; online ontmoetingsplatform voor (nieuwe) inwoners van een regio met als doel om samen de regio te gaan ontdekken en waarbij deelnemers nieuwe contact leggen, Citée – Meet and Explore!
 • Website/site/Citée website; de website die onder andere te bereiken is via www.citee.nl
 • Gebruiker; een ieder die de website interactief gebruikt door het achterlaten van zijn gegevens en zich aanmeldt als een geregistreerd gebruiker of een betalend lid.
 • Geregistreerde Gebruiker; een ieder die er voor heeft gekozen de afgeschermde inhoud van de website vrijblijvend te gaan bezoeken door het achterlaten van enkele basisgegevens die tezamen de registratie vormen.
 • Betalend lid/lid/leden; een ieder die er voor heeft gekozen om een van de, op dat moment aangeboden, lidmaatschapsmogelijkheden af te sluiten en daarvoor de stappen te hebben doorlopen die noodzakelijk zijn om tot een lidmaatschap te komen waarmee toegang wordt verkregen tot alle mogelijkheden die de site op dat moment biedt.
 • Organisator van een activiteit; Een ieder die een activiteit heeft opgezet voor de overige leden en die daarmee verantwoordelijk is geworden voor de desbetreffende activiteit en als contactpersoon/aanspreekpunt fungeert.
 • Introducé; een ieder die onder begeleiding van een lid deelneemt aan openbare activiteiten.
 • Activiteiten; een actieve bezigheid die op de website voor leden wordt opgezet om in groepsverband te ondernemen gericht op het ontdekken van de regio en/of het ontmoeten van mensen. Activiteiten worden ingedeeld in acht categorieën; Stad & Ontdekken, Sport & Beweging, Recreatie & Ontspanning, Cultuur & Maatschappij, Lichaam & Geest, Eten & Drinken, Dansen & Uitgaan en Natuur & Weer. Vervoer van en naar de locatie waar de activiteit plaatsvindt is uitgesloten in deze definitie.
 • Openbare activiteiten/Citée team activiteiten; activiteiten opgezet door Citée en die inzichtelijk zijn voor alle Gebruikers van de website en waar introducés welkom kunnen zijn.
 • Besloten activiteiten; alle overige activiteiten die door leden opgezet worden, die uitsluitend zichtbaar zijn voor andere leden.
 • Profiel; de pagina met persoonsgegevens en voorkeursinstellingen van een lid, welke door het lid grotendeels zelf van inhoud is voorzien. Uitgezonderd de verplichte persoonsgegevens die verstrekt dienen te worden, zoals gedefinieerd in de privacy verklaring.
 • Je, jij, jouw of een afgeleide daarvan; Gebruiker of introducé van een Gebruiker, afhankelijk van degene op wie het artikel van toepassing is, blijkend uit de context van dat artikel.

1.3 Door te kiezen voor het gebruik van de website (in de rol van Gebruiker) komt een overeenkomst tot stand. Door de inschrijving via de website en deze te gaan gebruiken aanvaardt je dat deze gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen. Daaronder vallen ook de voorwaarden van derden waarnaar wordt verwezen op de website. Deze voorwaarden worden door jou voor akkoord gezien en verklaard door inschrijving bij Citée

1.4 Citée raadt de Gebruikers aan deze gebruikersvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat ze op de hoogte zijn van de rechten en plichten bij het gebruik van de website. Door gebruik te maken van de website, via alle daartoe behorende mogelijkheden, waaronder en niet uitsluitend (mobiele) apparatuur, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruikersvoorwaarden.

1.5 Citée heeft zich ingespannen om de gebruikersvoorwaarden zorgvuldig te formuleren. Echter in het geval van tegenstrijdigheden met de voorliggende gebruikersvoorwaarden of voorwaarden die gelden bij een activiteit gaat de uitleg voor die strekt ten gunste van Citée.

1.6 Citée heeft het recht deze gebruikersvoorwaarden op elk moment te herzien of aan te vullen bijvoorbeeld in het geval dat er extra diensten aangeboden worden die additionele voorwaarden noodzakelijk maken. Eventuele wijzigingen of aanvullingen worden via de website kenbaar gemaakt. Steeds geldt de laatste versie zoals deze is te raadplegen op de website. Indien je het gebruik van de website voortzet na vermelding van de aanpassingen en of wijzigen aan de voorwaarden impliceert dit dat je deze aanpassingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook aan te raden deze gebruikersvoorwaarden met enige regelmaat te raadplegen. In het geval dat je als lid besluit je abonnement te verlengen stem je daarmee direct in met de op die datum geldende gebruikersvoorwaarden.

1.7 Het is Gebruikers van Citée website niet toegestaan om tijdens of binnen een jaar na afloop van het beëindigen van het abonnement een eigen contacten website of andere website op te richten, nog betrokken te zijn bij de oprichting, die zou kunnen concurreren met delen van het concept van Citée. In het geval van overtreding van dit artikel worden de door Citée gederfde inkomsten verhaald op de overtredende (voormalige) gebruiker.


2 Gebruik en lidmaatschap

2.1 Als Gebruiker van de website dien je over een werkend e-mailadres te beschikken.

2.2 Als Gebruiker kun je een account aanvragen, zoals beschreven op de voorpagina van de website.

2.3 Als Gebruiker krijg je direct na aanmelden toegang tot een eigen profielpagina.

2.4 Als Gebruiker heb je de keuze om eerst een periode rond te kijken als geregistreerd Gebruiker, waarbij je de beschikking krijgt over slechts enkele basismogelijkheden van de website. Alle mogelijkheden die betrekking hebben op interactie met andere leden zijn uitgesloten.

2.5 Als Gebruiker kun je ook kiezen om betalend lid te worden door het afsluiten van een proefabonnement, met geldigheid van een maand, een drie maanden abonnement, een half jaar abonnement of een jaarabonnement. Het abonnement gaat in op het moment van afsluiten en stopt automatisch na afloop van de gekozen periode. Indien een lid besluit zijn of haar abonnement niet te verlengen voordat het abonnement afloopt dan wordt het account van het lid omgezet van lidmaatschap naar geregistreerde Gebruiker, en gelden de daarvoor bepaalde voorwaarden.

2.6 Je staat er voor in als Gebruiker dat alle informatie die je bij registratie vertrekt naar waarheid en juist is.

2.7 Citée verzoekt Gebruikers een herkenbare profielnaam te kiezen. Een herkenbare profielnaam volgt de structuur van voornaam met een geboortejaar of een variatie daarop. Indien na oordeel van Citée de profielnaam teveel afwijkt wordt door Citée een nieuwe profielnaam voorgesteld, welke door de Gebruiker dient te worden geaccepteerd.

2.8 Als Gebruiker ben je verplicht een goed herkenbare profielfoto van jezelf in het profiel op te nemen. Betalende leden die na een herhaald verzoek voor het toevoegen van een profielfoto hier geen gehoor aan geven kunnen de toegang tot de website tijdelijk worden ontzegd totdat de profielfoto aanwezig is.

2.9 Een ieder maakt zelf zijn eigen profiel aan. Het is niet toegestaan een profiel aan te maken op naam van een andere persoon anders dan deze persoon jou daar toestemming voor heeft gegeven.

2.10 Als Gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens van jouw profiel, waaronder jouw e-mailadres en wachtwoord. Je dient deze gegevens ook voor jezelf te houden en andere geen toestemming geven met behulp van jouw profielgegevens in te loggen op de website. Je bent als Gebruiker zelf verantwoordelijk voor elke uiting die er vanuit jouw profiel op de site wordt gecommuniceerd. Uitgezonderd de uitingen die gedaan worden in de periode dat je als Gebruiker weet dat jouw account ongeoorloofd is gebruikt en Citée op de hoogte hebt gesteld van dit ongeoorloofde gebruik.

2.11 Het lidmaatschap kan worden beëindigd door: i) jezelf als Gebruiker, via de instellingen pagina in jouw account op de website. ii) Citée indien er sprake is van enige vorm van overtreding van een of meer van de artikelen in deze algemene voorwaarden. Echter is Citée coulant (naar redelijkheid en naar oordeel van Citée) en zal eerst de Gebruiker wijzen op de overtreding waarna Gebruiker de tijd krijgt om de ontstane overtreding recht te zetten.

2.12 Bij het beëindigen van het lidmaatschap, ongeacht de reden, heeft de Gebruiker geen recht op restitutie van delen van het lidmaatschap. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de gehele periode waarvoor deze is afgesloten en wordt vooruit betaald.

2.13 Door de beëindiging van het lidmaatschap wordt het lid weer een geregistreerde Gebruiker en zijn al zijn gegevens opgeslagen voor het moment dat de Gebruiker ervoor kiest zijn lidmaatschap weer voort te zetten. Uitgezonderd de situatie dat de Gebruiker er voor kiest zich helemaal uit te schrijven. In die situatie kan Citée er voor kiezen de gegevens helemaal te verwijderen.

2.14 Bij beëindiging van het lidmaatschap blijven alle uitingen van de Gebruiker die hij/zij heeft gedaan gedurende de periode dat Gebruiker lid was bij de desbetreffende activiteiten staan.

2.15 In het geval je als Gebruiker een introducé meebrengt naar een daarvoor openstaande activiteit ben je als Gebruiker volledig aansprakelijk voor jouw introducé voor al die verplichtingen die na aanmelding voor de desbetreffende activiteit voortvloeien, waaronder die uit de Gebruikersvoorwaarden. Alle communicatie betreffende de activiteit verloopt via jou als lid. Je vrijwaart Citée volledig voor de eventuele aanspraken van jouw introducé jegens Citée.

2.16 Citée kan je op elk moment verzoeken om een identificatiebewijs te tonen, in geval van twijfel over de jou opgegeven leeftijd. Indien je daaraan niet voldoet kan Citée besluiten je de toegang tot de website te ontzeggen totdat dit identificatiebewijs door Citée is ingezien.

2.17 Het gebruik van Citée is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is een Gebruiker niet toegestaan om meerdere accounts aan te maken in de rol van verschillende personen of de inloggegevens over te dragen aan een derde.

2.18 Bij het kiezen voor een betaald lidmaatschap door een Gebruiker is deze er zich van bewust dat de lidmaatschapsprijzen in euro’s zijn en inclusief BTW. Indien Citée de verschuldigde bedragen niet tijdig heeft ontvangen is Citée gerechtigd om de dienst tijdelijk op te schorten tot het moment dat het verschuldigde bedrag door Citée is ontvangen.

2.19 Citée kan niet gehouden worden aan prijzen of aanbiedingen die je als Gebruiker redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de getoonde aanbieding of prijs een vergissing of verschrijving bevat.


3 Activiteiten

3.1 Je kunt als lid deelnemen aan activiteiten opgezet door Citée of deelnemen aan activiteiten die door leden zijn opgezet.

3.2 Voor alle activiteiten geldt dat deelname altijd 100% voor eigen risico is. Bij bepaalde activiteiten kan Citée of een uitvoerend bedrijf ook aanvullende getekende verklaring vragen van deelnemers. Als deelnemer aan een activiteit ben je bewust van de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan de deelname en dien je een weloverwogen besluit te maken of je al dan niet daadwerkelijk deelneemt aan deze activiteit.

3.3 Leden kunnen zich aanmelden voor activiteiten die door Citée zijn opgezet. De uitvoering van deze activiteiten vindt plaats onder de voorwaarden die bij de desbetreffende activiteiten staan vermeld. Dit type activiteiten is altijd door Citée aangekondigd, maar kan door andere bedrijven worden uitgevoerd. Hiervoor geldt steeds dat de voorwaarden genoemd bij de activiteit leidend zijn. Vervoer van en naar de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd valt hier nooit onder, tenzij dit uitdrukkelijk bij de omschrijving van de voorwaarden staat.

3.4 Citée treedt uitsluitend op als tussenpersoon bij activiteiten die uitgevoerd worden door andere bedrijven. In dit geval gelden de voorwaarden en bepalingen van de uitvoerende partij en staan deze aangekondigd bij de activiteitsbeschrijving.

3.5 Activiteiten die uitgevoerd worden door een ander bedrijf, die Citée slechts gebruikt om hun activiteit onder de aandacht te brengen, geldt dat Citée hier nimmer contractspartij voor is bij een gesloten overeenkomst tussen het bedrijf en het lid. Voor zover er een overeenkomst tot uitvoering van de activiteit tot stand komt, komt deze uitsluitend tussen het bedrijf en jou als lid tot stand. Citée is niet verantwoordelijk en sluit elke aansprakelijkheid, in de meest ruime zin, uit voor geleden of te lijden schade dan wel anderszins aangaande de activiteiten opgezet door het bedrijf.

3.6 Citée is geen hulppersoon in de zin van de wet en biedt geen enkele garantie dat het bedrijf wat de activiteit uitvoert de activiteit correct, tijdig of volledig uitvoert. In verband met je eventuele aanspraken als lid dien je altijd, in het geval van niet volledig of correcte uitvoering van de activiteit, je uitsluitend en rechtstreeks te wenden tot het bedrijf dat de activiteit heeft uitgevoerd of diens vertegenwoordiger. Citée sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die ondervonden wordt door leden door onjuistheden of onvolledige informatie die afkomstig is van het uitvoerende bedrijf.

3.7 Citée heeft het recht een bepaalde activiteit opgezet onder het Citée Team profiel te annuleren of te wijzigen als dit om welke reden dan ook noodzakelijk blijkt. In het geval van een wijziging beslissen deelnemers vervolgens zelf of ze alsnog aan de activiteit willen deelnemen. Ook in geval van overmacht kan Citée niet gehouden worden aan het daadwerkelijk uitvoeren van de activiteit.

3.8 Deelname aan activiteiten die opgezet zijn door andere leden zijn geheel vrijblijvend. Deelname hieraan vindt plaats door aanmelding via de website.

3.9 Het opzetten van commerciële activiteiten door leden is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming is ontvangen van Citée. Onder commerciële activiteiten wordt hier verstaan die activiteiten waar voor de organisator een financieel of ander gewin in zit.

3.10 Ingediende activiteitsvoorstellen worden door de redactie van Citée bekeken en indien nodig getoetst aan de algemene voorwaarden.

3.11 Citée faciliteert het platform waar leden elkaar kunnen ontmoeten op de diverse activiteiten. Activiteiten opgezet en uitgevoerd door leden onderling betreffen altijd afspraken die in het normale sociale verkeer worden gemaakt en Citée stuurt hier verder niet in, noch kan Citée hierop worden aangesproken als er in deze activiteiten iets gebeurt.

3.12 Aan activiteiten opgezet door leden kunnen bepaalde voorwaarden hangen die tijdens het aanmaken van de activiteit moeten worden opgegeven. Hieronder valt o.a. een leeftijdseis die organisatoren kunnen stellen. Na goedkeuring van de activiteit en deze in de agenda’s staat kan dit niet meer worden gewijzigd.

3.13 Citée controleert het onderlinge contact tussen de leden niet. Gemaakte afspraken onderling via de berichten, reactiepagina’s en het deelnemen of volgen van een activiteit blijven steeds afspraken die zijn gemaakt in het sociale verkeer. Deelname aan alle activiteiten blijft op basis van 100% eigen risico. Citée zorgt er alleen voor dat leden op deze manier met elkaar in contact treden en is niet verantwoordelijk wat er ontstaat uit dit contact.

3.14 Citée heeft het recht om voorgestelde activiteiten van leden te weigeren indien daar aanleiding voor is. Een en ander uitsluitend naar het oordeel van Citée. Situaties die zich hier in kunnen voordoen zijn onder andere die situaties waar een organisator eerder in strijd met de regels activiteiten heeft opgezet, de voorgestelde activiteit conflicteert met een activiteit die onder het Citée profiel is aangemaakt of een activiteit die in de voorgestelde vorm is aangemaakt en opgezet bij een concurrent van een organiserende partij waar Citée exclusieve afspraken mee heeft gemaakt.

3.15 In het geval dat Citée een activiteit afkeurt wordt het lid hiervan altijd op de hoogte gesteld en wordt gezocht naar een passende oplossing.

3.16 Organisatoren die een activiteit opzetten en die een reservering plaatsen bij een locatie waar de activiteit plaatsvindt maken deze reservering altijd uit eigen naam en nooit op de naam van Citée. Indien een activiteit door de organisator is geannuleerd dient ook de eventuele reservering, of andere afspraken, die zijn gemaakt geannuleerd te worden bij de uitvoerende partij.

3.17 Een organisator van een activiteit vrijwaart Citée en al haar gelieerde ondernemingen alsmede de werknemers voor iedere aanspraak van derden in verband met die activiteit. Die vrijwaring heeft onder andere betrekking op alle schade en kosten die Citée lijdt of nog zou kunnen lijden. Tevens vallen hier ook de kosten onder die Citée moet maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder het vergoeden van kosten voor de juridische bijstand.

3.18 Leden die na aanmelding voor een activiteit bij herhaling niet of zonder geldige reden verschijnen, kunnen voor toekomstige deelname aan activiteiten worden uitgesloten door de organisator al dan niet met tussenkomst van Citée.


4 Gebruikersgedrag

4.1 Gebruiker verklaart ermee bekend te zijn dat het niet is toegestaan grof taalgebruik te plaatsen in de reacties bij activiteiten of in berichten naar anderen leden. Ook berichten die een beledigend, bedreigend karakter hebben zul je niet plaatsen.

4.2 gebruiker verklaart op de website geen artikelen te plaatsen die in strijd zijn met de goede zeden, of het plaatsen van een link naar pornografisch materiaal of pornografische websites.

4.3 Gebruiker verklaart op de website geen discriminerende uitlatingen te doen ter zake van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd mag worden.

4.4 Gebruiker verklaart geen content te plaatsen die oproept tot geweld en of lastigvallen van andere personen.

4.5 Gebruiker verklaart geen content te plaatsen waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en of ter beschikking worden gesteld aan derden.

4.6 Gebruiker verklaart geen content te plaatsen waarmee het plegen van illegale activiteiten worden gepleegd.

4.7 Gebruiker verklaart geen content te plaatsen waarin foto’s of beeldmateriaal zijn opgenomen van andere personen zonder dat daar door de betreffende persoon toestemming voor is gegeven.

4.8 Gebruiker verklaart geen content te plaatsen die in strijd is met enige wet of regelgeving.

4.9 Gebruiker verklaart dat de website van Citée op geen enkele manier gaat gebruiken voor het adverteren van diensten of producten of aan te wenden voor commerciële doelen.

4.10 Gebruiker stemt ermee in dat je niet moedwillig conflicten met andere Gebruikers aangaat, online op de website via de berichtenfunctie of tijdens de daadwerkelijke activiteiten. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor alle informatie die je plaatst op de website.

4.11 Gebruiker verklaart ook geen pogingen te gaan ondernemen of te ondersteunen in pogingen van derden om inbraak te plegen in de database van Citée. Tevens zul je niet meewerken aan het actief overdragen van virussen of andere programmatuur waarmee de gegevens op de site van Citée kunnen worden beschadigd.

4.12 Het niet nakomen van de bepaalde leden van het Gebruikersgedrag of activiteiten ontplooien die in strijd zijn met dit artikel resulteren in onmiddellijke beëindiging van jouw lidmaatschap, zonder de mogelijkheid op restitutie. In het geval van ontstane schade wordt deze door Citée op jou verhaald.


5 Auteursrecht, intellectueel eigendom

5.1 Gebruiker verklaart ermee in te stemmen dat de bestanden op de website eigendom zijn van Citée, licentieverschaffers en/of Gebruikers van Citée en die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, databankrechten en merkrechten.

5.2 Gebruiker verklaart ermee bekend te zijn dat in het bijzonder de foto’s die zichtbaar zijn bij de activiteiten en op de diverse sociale media pagina’s van Citée auteursrecht bevatten. Het is niet toegestaan deze foto’s op te slaan, te gaan delen of zelf te gebruiken voor andere doeleinden.

5.3 Gebruiker verklaart er ook mee bekend te zijn dat de foto’s die deelnemers in hun persoonlijke profielpagina gebruiken (als profielfoto of als achtergrond foto), foto’s kunnen zijn die uit hun privé collectie afkomstig zijn en dat deze dus niet door jou als lid opgeslagen mogen worden of gebruikt mogen worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende gebruiker.

5.4 Organisatoren van activiteiten worden geacht bekend te zijn met de regels omtrent het publiceren van beeldmateriaal op de website van Citée. Zij zullen nimmer foto’s plaatsen bij activiteiten of in hun profielpagina waar zij het auteursrecht niet op bezitten.

5.5 Bij het goedkeuren van een activiteit gaat Citée ervan uit dat de bijgevoegde media bestanden door de organisator gebruikt mogen worden, zonder daar nog onderzoek naar te hoeven verrichten. Je staat er jegens Citée voor in dat je de volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens of materialen die je Citée ter beschikking stelt voor het opzetten van een activiteit. Je vrijwaart Citée en alle aan haar gelieerde ondernemingen en werknemers voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens of materialen inbreuk maken op enig geldend intellectueel eigendomsrecht van derden. Alle door Citée gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

5.6 Je verklaart geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van Citée. Je erkent en aanvaardt dat ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectueel eigendomsrechten rustten, inbreuk maakt op deze gebruikersvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder ook de Auteurswet valt.

5.7 Het is verboden om uitingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.


6 Aansprakelijkheid

6.1 Deelname aan alle activiteiten die aangeboden worden op de website van Citée is altijd 100% voor eigen risico van de deelnemer. Deelnemers bepalen zelf of ze uiteindelijk aan de activiteit daadwerkelijk deelnemen wanneer ze volledig op de hoogte zijn van de eventuele risico’s. Door de afweging en daaruit voortvloeiende daadwerkelijke deelname aan een activiteit heeft de deelnemer een weloverwogen beslissing genomen.

6.2 Als deelnemer verplicht je jezelf tevens om van te voren zelf navraag te doen bij de organisator als je niet volledig op de hoogte denkt te zijn van de mogelijke risico’s die aan de activiteit verbonden zijn.

6.3 Als organisator van een activiteit verplicht je jezelf om alle risico’s die eventueel verbonden zijn aan de activiteit van te voren mede te delen aan de deelnemers en ze in staat te stellen om een goede weloverwogen afweging te maken om aan die activiteit daadwerkelijk deel te nemen.

6.4 Citée gaat er van uit dat de organisator de volledige informatie geeft gegeven en toetst verder deze risicoafweging niet actief. Bij goedkeuring van een activiteit wordt alleen gekeken naar of alle informatie juist is ingevuld en of deze niet in strijd is met de gebruikersvoorwaarden.

6.5 Activiteiten opgezet onder het Citée profiel zijn altijd zorgvuldig voorbereid en in het geval deze wordt uitgevoerd door een derde partij heeft Citée zich ingespannen om een zorgvuldige afweging te maken in een betrouwbare en bewezen partner die de activiteit uitvoert en daartoe ook bevoegd is deze uit te voeren. Citée zorgt altijd voor dat partners die een activiteit uitvoeren goed bekend zijn in de uitvoering of dat de locatie betrouwbaar is.

6.6 Behoudens opzet of grove schuld aanvaardt Citée geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade die een Gebruiker lijdt of zal lijden als gevolg van ongevallen of gebeurtenissen tijdens of rond een activiteit. Hieronder valt ook het gebruik van ingehuurde materialen of andere hulpzaken.

6.7 Citée aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit die verband houdt met het gebruik van de website of de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze te gebruiken.

6.8 Citée aanvaardt in ieder geval geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de Gebruikers of diens introducé. Met omstandigheden wordt hier bedoeld het negeren van instructies tijdens de activiteit door de leiding, een overschatting van de eigen fysieke en mentale gezondheid, onjuiste of niet voldoen aan verwachte handelingen, onjuiste persoonlijke uitrusting, het niet bij zich dragen van een geldig identificatiedocument of overige omstandigheden

6.9 Citée aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken van eigendommen van of aan Gebruikers voor, tijdens of na activiteiten door vermissing, verduistering of inbraak.

6.10 Je verklaart er als Gebruiker mee akkoord te zijn dat het kan voorkomen dat de website tijdelijk niet beschikbaar kan zijn door technische storingen of uitgevoerde updates van de server. Citée houdt in het geval van gepland onderhoud de Gebruikers op de hoogte van de situatie en geeft daarbij een verwachte tijd aan dat dit gaat duren. Er bestaat geen recht op teruggave van een deel van het lidmaatschapgeld als deze situaties zich voordoen, anders dan dat een situatie van ontoereikendheid van de website langer dan twee weken aanhoudt. In ieder geval kan Citée niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade.

6.11 Je verplicht je als Gebruiker per activiteit voor jezelf en jouw eventuele introducé een passende ongevallen, reis en of annuleringsverzekering te hebben. Citée aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, waarvoor aanspraak op de vergoeding bestaat of geacht wordt te bestaan op grond van de zojuist vermelde verzekeringen.

6.12 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Citée vervalt na een verloop van 1 jaar na het ontstaan van de vordering.

6.13 Citée aanvaardt geen aansprakelijkheid van het gedrag van andere Gebruikers wat als hinderlijk zou kunnen worden ervaren. Citée biedt Gebruikers wel de mogelijkheid om andere Gebruikers te blokkeren waarmee de geblokkeerde persoon geen toegang meer heeft tot het profiel en jou als Gebruiker geen bericht meer kan versturen. Citée sluit ook alle aansprakelijkheid uit voor het gebruik van de informatie die Gebruikers plaatsen op de website door derden.

6.14 Indien zich tijdens een van de activiteiten een gebeurtenis plaatsvindt welke schade ten gevolg heeft, die leidt tot aansprakelijkheid van Citée jegens jou als Gebruiker of jouw introducé, zal de aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het laagste bedrag van het maximumbedrag waarop de door Citée gesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. In het geval deze geen dekking voor de ontstane casus biedt vindt ook geen vergoeding plaats.

6.15 Voor zover er enige aansprakelijk rust op Citée, is deze aansprakelijkheid jegens jou, te alle tijde per gebeurtenis beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan Citée betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de diensten waaruit de aansprakelijkheid van Citée is voortgevloeid.

6.16 Citée aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder vermogensschade, gederfde omzet, verlies van gegevens en immateriële schade vallen en die verband houden met of voortvloeien uit diensten die Citée verricht en/of jouw gebruik van de website.


7 Privacy

7.1 Citée handelt te allen tijden in overeenstemming met de gehanteerde privacy verklaring. Door gebruik te maken van de diensten van Citée verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de bepalingen uit de privacy verklaring.

7.2 Naast de gehanteerde privacy verklaring verklaart de Gebruiker er mee akkoord te zijn dat foto’s die door Citée of werknemers en vrijwilligers van Citée worden gemaakt tijdens activiteiten gepubliceerd mogen worden voor promotie doeleinden. Citée spant zicht er voor in dat de gekozen foto’s geen rare situaties vertonen waar de Gebruiker onvrede mee zou kunnen hebben.


8 Rechten van Citée

8.1 Citée behoudt zich het recht om het lidmaatschap van een Gebruiker te beëindigen en de deelname aan activiteiten voor jou en jouw eventuele introducés uit te sluiten, indien je gedrag, geestelijke of lichamelijke beperkingen of andere omstandigheden daartoe aanleiding geeft.

8.2 Citée behoudt zicht het recht om de gepubliceerde uitlatingen van Gebruikers op de site aan te passen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien dit passend of noodzakelijk wordt geacht.

8.3 De overeenkomst die een Gebruiker is aangegaan met Citée kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd door Citée indien de Gebruiker bepaalde informatie verzwijgt, verspreidt of andere activiteiten ontplooien die het bestaansrecht of de voortgang van Citée bedreigd.


9 Overige bepalingen

9.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn met zorg opgesteld en bevatten alle afspraken die leden met Citée maken.

9.2 Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

9.3 Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank te Den Haag tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.