TOP

Privacy verklaring Citée

Download

de Citeé privacy verklaring als pdf.

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.


Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:


Pascal van der Straten
Zelfstandig Ondernemer
info@citee.nl


Algemeen

Deze privacy verklaring beschrijft het beleid van Citée met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op de website citee.nl en alle gerelateerde websites, applicaties en diensten waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. Citée hecht veel waarde aan de privacy van haar leden. Zodra u zich als lid registreert bij Citée verklaart u zich bekend en akkoord met de voorliggende privacy verklaring alsmede de algemene voorwaarden van Citée.


Persoonsgegevens

Om van de diensten van Citée gebruik te kunnen maken dient u persoonsgegevens op te geven welke nodig zijn om van de diensten van Citée gebruik te kunnen maken. Citée informeert u in dit document welke persoonsgegevens minimaal afgegeven dienen te worden alsmede welke optioneel afgegeven kunnen worden om de diensten van Citée te kunnen gebruiken. Daarbij geeft Citée ook aan wat er vervolgens met deze gegevens gebeurt.


Noodzakelijke persoonsgegevens voor het gebruik van het platform

Bij het registreren zijn de volgende persoonsgegeven noodzakelijk om tot een werkend profiel te komen en zodoende verplicht om het platform te kunnen gebruiken als geregistreerd of betalend lid:

  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum

Bij het afsluiten van een lidmaatschap zijn, naast de gegevens die bij het registreren noodzakelijk zijn, ook de volgende gegevens noodzakelijk en daarmee verplicht:

  • Een duidelijk herkenbare profielfoto

Bovenstaande gegevens slaat Citée op wanneer u de diensten van Citée gaat gebruiken en worden door Citée gebruikt om uw activiteitenagenda op maat aan te kunnen bieden en u te berichten over belangrijke updates over het gebruik van het platform.


Aanvullende persoonsgegevens

In uw profiel, welke alleen zichtbaar is voor andere leden die een lidmaatschap hebben afgesloten, zijn bovenstaande gegevens opgenomen. U kunt desgewenst deze nog aanvullen met aanvullende persoonsgegevens, waaronder uw echte voornaam, uw beroep, uw opleidingsniveau en uw zelfgekozen kenmerken die u omschrijven. Deze aanvullende gegevens kunt u te alle tijden zelf wijzigen en/of verwijderen.

Daarnaast kunt u uw interesses selecteren, welke Citée zal gebruiken om u passende activiteiten aan te bieden in de agenda.

Alle informatie die u toevoegt aan uw profiel is uitsluitend zichtbaar voor leden van Citée die een lidmaatschap hebben afgesloten. U dient er zelf rekening mee te houden welke informatie u kenbaar maakt aan de andere leden van Citée.


Berichten tussen leden onderling

Citée biedt u de mogelijkheid in contact te treden met andere leden via de daarvoor beschikbaar gestelde berichten map. Alle berichten die u via Citée verstuurt naar andere gebruikers worden opgeslagen op de servers van Citée. Deze berichten worden niet door ons bekeken of inzichtelijk gemaakt, tenzij Citée daartoe op grond van een wettelijke bepaling toe wordt verplicht. Op het moment dat u besluit om uw profiel te verwijderen worden alle gegevens inclusief deze berichten definitief gewist.

Citée biedt u de mogelijkheid om andere gebruikers te blokkeren. Deze gebruikers kunnen dan niet langer uw profiel bekijken en u ook niet meer bereiken via de berichtenmap.


Aanvullende gegevens

Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt verzamelt Citée automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele telefoon of andere apparatuur waarmee u toegang tot onze website verkrijgt. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

- de unieke identificatie van het toestel of mobiele telefoon of andere apparatuur, soort toestel of apparaat, informatie over uw geografische locatie, informatie over computer en verbinding en statistieken betreffende bekeken pagina’s.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt door Citée om de website te kunnen optimaliseren voor de gebruikers. Om deze informatie te verkrijgen plaatst Citée cookies van Google Analytics, welke uitgesloten zijn van de cookiewet. Citée plaatst verder geen third-party cookies en maakt zodoende ook geen gebruik van advertentie netwerken.


Beveiliging

Citée beschermt uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Citée beveiligt uw persoonsgegevens zover de stand van de techniek dit mogelijk maakt. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact met ons opnemen via support@citee.nl.

Citée raadt u sterk aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in een internetcafé, na elke sessie uit te loggen.


Toegang, bekijken en aanpassen van uw persoonsgegevens

Citée kan uw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. U kunt uw gegevens zelf aanpassen, wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw account. Indien u uw wachtwoord bent vergeten kunt u via de website een nieuw wachtwoord aanvragen wat u op uw e-mailadres wordt toegezonden. Indien u hier niet uitkomt kunt u altijd contact opnemen met ons via support@citee.nl


Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT-leveranciers, boekhouder, email-client of andere derden die worden ingeschakeld voor het draaiende houden van het platform citee.nl. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.


p>Wij zullen uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.


Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.


Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.


Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.


Uw rechten

U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Pascal van der Straten via info@citee.nl


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Overname of fusie

Indien Citée overgenomen wordt door een andere partij of fuseert met een andere partij dan mogen u persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. De andere partij heeft daarmee ook het recht om uw persoonsgegevens op dezelfde wijze als Citée te blijven gebruiken zoals u bent overeengekomen in deze privacy verklaring.


Wijziging

Citée kan ten allen tijden wijzigingen in deze privacy verklaring aanbrengen, bijvoorbeeld bij het introduceren van extra mogelijkheden op de website. In het geval Citée hier toe besluit wordt u daar over geïnformeerd via de website.


Toepasselijk recht

Een juridisch geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze privacy verklaring zal uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter en volgt de Nederlandse wet.


Tot slot

Indien deze privacy verklaring van Citée tot vragen of opmerking leidt kunt u deze uitsluitend kenbaar maken door een email te richten aan Citée. Het email adres hiervoor is info@citee.nl.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.